• 20230618 133823 1391770063
 • فراخوان ارسال مقاله 

  سال سوم، شماره چهارم، تابستان۱۴۰۲

  فصلنامه علمی-تخصصی ردپا از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان فعال در زمینه‌های ذکر شده دعوت به عمل می‌آورد تا مقالات خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

  مهلت ارسال مقالات:

  ۳۱ تیر۱۴۰۲

  آدرس الکترونیکی: 

  آیدی سردبیر:

@Bagheri183

 ردپا1

 

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

tashakolha

Student organizations

tor majazi2

College Virtual Tour

galery

Photo Gallery