عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی و شناسایی کانون های بحرانی فرسایش بادی و مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی با منشأ خارجی بر شهرستان های استان خراسان رضویعلیرضا راشکیخاتمه یافته
تحلیل کنشی - انتشاری فروپاشی کاتاستروفیک اکوسیستم نیمه خشک جهت تعیین گذرهای بحرانی اکو - ژئومورفیکعادل سپهرخاتمه یافته