عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
پسماندهای شهری برنامه میان مدت شهرداری مشهد در افق 1401تا1404 از طریق مدیریت و راهبری میز تخصصی با حضور متخصصان ،خبرگان و فعالان مردمیعادل سپهرخاتمه یافته
پهنه بندی مناطق حساس و بحرانی فرونشست(land subsidense) و فروچاله (land sinkhole) در استان خراسان رضوی به منظور ارائه مدیریت ریسک فرونشستعادل سپهرخاتمه یافته
بررسی و شناسایی کانون های بحرانی فرسایش بادی و مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی با منشأ خارجی بر شهرستان های استان خراسان رضویعلیرضا راشکیخاتمه یافته
تحلیل کنشی - انتشاری فروپاشی کاتاستروفیک اکوسیستم نیمه خشک جهت تعیین گذرهای بحرانی اکو - ژئومورفیکعادل سپهرخاتمه یافته