عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
تعیین ارزش تفرجگاهی مناطق ارتکند، اخلمد، بند فریمان و بینالود (زشک،کنگ، ده بار و مغان )به روش هزینه سفر و مقایسه ارزش تفرجی آن هاارزش گذاری اقتصادی -هزینه سفر -تمایل به پرداخت -تفرجفاطمه طباطبائی یزدی,حسن کریم زادگانتوسعه ای-