نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
اربابی ثریاکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۸
نیکویی مصطفیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۸
نوری سیاهدشت مهدیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۸
ثابت جازاری زهرهکارشناسی ارشدنوبت دوممدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
فیض اللهی سمیهکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
نمازی سیده محدثهکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
عارف سجادکارشناسی ارشدنوبت دوممدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
کوثری ازادهکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
رضوانی مقدم مصطفیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
سبزواری محمدکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
زارع محسنکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
نجفی محمودکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۱
علی اکبری زهراکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۱