نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
ثابت جازاری زهرهراشکی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوممدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
عارف سجادراشکی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوممدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
فیض اللهی سمیهراشکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
نمازی سیده محدثهاکبری مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۳۹۹
رضوانی مقدم مصطفیاکبری مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
زارع محسناکبری مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
سبزواری محمدراشکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۰
علی اکبری زهراراشکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۱
نجفی محموداکبری مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۱
رادمنش مهلامحمودآبادی ابراهیم کارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۲
سبوسی الهامراشکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۲
غلامی محمداکبری مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمدیریت مناطق خشک وبیابانی۱۴۰۲