عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی سطح مسئولیت‌ پذیری اجتماعی - محیط‌ زیستی سیزده دانشگاه برتر ایران از نظر اعضای هیئت علمیمهدی کلاهیخاتمه یافته
برنامه راهبردی عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضویمهدی کلاهیخاتمه یافته
ارتقای کمی و کیفی خدمت ارائه درس شناخت محیط زیست در دانشگاه ها، مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهدمهدی کلاهیخاتمه یافته
دستورالعمل مشارکت های مردمی و مسئولیت پذیری اجتماعی-محیط زیستیمهدی کلاهیخاتمه یافته
پهنه بندی خطر آتش سوزی و ارائه برنامه مدیریت ریسک و بحران در مراتع شمال استانمحمد فرزامخاتمه یافته
نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و طرح مدیریت محیط زیستی جاده کمربند جنوبیمحمدتقی دستورانیخاتمه یافته
نظارت و تحلیل مطالعات بررسی اثربخشی عملیات آبخیزداری چهار حوزه آبخیز: جمعاب چناران، کاریزک خلیل آباد، کریم آباد مشهد و کرناوه کلات، جمعاً به وسعت 52825 هکتارکمال الدین ناصریخاتمه یافته
تهیه گزارش مطالعات پایه محیط زیستی طرح حریم رضویمهدی کلاهیخاتمه یافته
برخط سازی شاخص های محیط زیستی شهر مشهدمهدی کلاهیخاتمه یافته
پتانسیل سنجی قنات های خشک شده سفره در جریان های سیلابی جهت تغذیه سفرهعلی گل کاریانخاتمه یافته
شناسایی و اولویت بندی مناطق به منظور استفاده از سیلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضویمحمود آذریخاتمه یافته
شناسایی گونه های سازگار و متناسب با اقلیم (در فضاهای سبز عمومی و کمربند سبز) شهر مشهدمحمد فرزامخاتمه یافته
شناخت و ارزیابی شرایط جاری ،پیامد ها و چالشهای محیط زیستی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و ارایه راهکار های بهبودمهدی کلاهیخاتمه یافته
بررسی و امکان سنجی پتانسیل استقرار درختان و انجام عملیات کاشت و ایجاد برکه مصنوعی در آب بندهای ذخیره پساب شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژادمحمد فرزامخاتمه یافته
تهیه و تدوین الگوی کلی پارک کودک و سلامت در زمین به مساحت حدود 5 هکتار در منطقه 10 شهری مشهدمهدی کلاهیخاتمه یافته
پایش پویایی پوشش گیاهی پارک ملی تندورهکمال الدین ناصریخاتمه یافته
معرفی گونه های مرتعی بومی و مقاوم به خشکی در فضای سبز شهر مشهدمحمد فرزامخاتمه یافته
بررسی عوامل تأثیر گذار بر سلامت درختان کاشته شده در فضای سبز پالایش گاز شهید هاشمی نژاد و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و مدیریت آنهامحمد فرزام - وحید جهانبخش مشهدیخاتمه یافته
بررسی ارجحیت انتخاب علوفه آهوی ایرانی در ایستگاه تکثیر در اسارت چشمه گل تربت جامکمال الدین ناصریخاتمه یافته