عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی توانایی تحمل و ظرفیت جذب ذرات معلق ترافیکی توسط برخی از گونه های گیاهی سازگار با اقلیم اکوسیستم شهری با استفاده از شاخص APTI و آنالیزهای FESEM و EDX-MAPمرسده سادات هژبرالساداتکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۸/۰۴/۱۰
گونه های توت زینتی -Morua alba- و چنار -Plantanus orintalis- به عنوان بیواندیکاتور آلودذگی هوا: تغییرات صفات فیزیولوزیکی، مورفولوزیکی و آناتومیکی در پاسخ به ذرات معلقسحر سرنوبهکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ارزیابی نگرش جوامع بومی نسبت به خسارت های ناشی از حیات وحش - مطالعه موردی: مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی-سعید ارشادیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تعیین استراتژی های حفاظتی برای منطقه حفاظت شده کاغذکنان، استان آذربایجان شرقیزهرا محمدیکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
بررسی تنوع ریختی و همبستگی های محیطی آن بین جمعیتهای ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 در جنوب و جنوب شرق دریای خزررضا علی الهی همت ابادیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۶/۱۵
برآورد ظرفیت برد زیستگاه قوچ و میش اوریال در پارک ملی تندوره بر اساس منابع غذاییمهرداد رحیمیانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
پیش‌بینی مناطق حمله سگ‌های ولگرد به انسان، دام و حیات‌وحش در استان تهرانمتینه پناهیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
مقایسه سنجه‌های سیمای سرزمین در پارک‌های شهری مناطق سیزده‌گانه مشهدفاطمه خدادادیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه با دو رویکرد مدل تخریب و سیمای سرزمین -مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع ژرف، استان خراسان رضوی-مهدیه فاطمی ملک ابادکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شناسایی مناطق پرنده نگری در سد فریمان با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاره مکانیسامان محمودی رامکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
شناسایی اتصالات‌ زیستگاهی آهوی ایرانی -Gazella subgutturosa Guldenstadt, 1780- در ایراننفیسه فرزانگانکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی توزیع مکانی خدمات اکوسیستمی گردشگری در شهر مشهدمهسان مشمول ثابتکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی اثر شوری، pH، کادمیوم و مالاتیون بر ریخت شناسی و عوامل بیوشیمیایی ماهی کپور معمولی -Cyprinus carpio-زهره خمرکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی جدایی آشیان بوم شناختی مکانی جمعیت‌های سیاهگوش -Lynx lynx -Linnaeus 1758-- در جهانعلی محمدیانیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۲/۱۰/۲۵