عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی توانایی تحمل و ظرفیت جذب ذرات معلق ترافیکی توسط برخی از گونه های گیاهی سازگار با اقلیم اکوسیستم شهری با استفاده از شاخص APTI و آنالیزهای FESEM و EDX-MAPمرسده سادات هژبرالساداتکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۸/۰۴/۱۰
پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر ده گونه خزنده بومی در ایرانعسل رجبیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۹/۰۴/۲۸
گونه های توت زینتی -Morua alba- و چنار -Plantanus orintalis- به عنوان بیواندیکاتور آلودذگی هوا: تغییرات صفات فیزیولوزیکی، مورفولوزیکی و آناتومیکی در پاسخ به ذرات معلقسحر سرنوبهکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ارزیابی نگرش جوامع بومی نسبت به خسارت های ناشی از حیات وحش - مطالعه موردی: مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی-سعید ارشادیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مقایسه تأثیر تیمارهای سیانو باکتری، نانوذرات آهن و زغال زیستی بر کارآیی گیاه Salicornia persica در احیای زیستی خاک های آلوده به کرومزهرا جعفرپورچکابکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ارزیابی ارتباط پوشش سرزمین با پراکندگی ذرات معلق در شهر مشهدهیوا تقی زاده مقدمکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مدل‌سازی اتصالات زیستگاهی گربه پالاس -Otocolobus manul- در منطقه کپه‌داغ در شمال شرقی ایرانزهرا جمیل زادهکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
ارزیابی کارایی مناطق حفاظت شده بر اساس تغییر اقلیم در آینده -منطقه مورد مطالعه: منطقه کپه داغ در شمال شرقی ایران-فاطمه باقری ازغدیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
تعیین استراتژی های حفاظتی برای منطقه حفاظت شده کاغذکنان، استان آذربایجان شرقیزهرا محمدیکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
ارزیابی آسیب پذیری خدمات اکوسیستمی ناشی از توسعه شهری -مطالعه موردی : مناطق جنوبی شهر مشهد، استان خراسان رضوی-فهیمه رفیعیکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
بررسی تفاوت های ریختی دندان های آسیای فوقانی در پنج گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسیملیحه شجاعکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
ارزیابی خدمات اکوسیستمی پارک های شهری مشهد بر اساس نگرش مردمفرهاد سالاری نسبکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
بررسی برهمکنش گیاه و میکروارگانیسمها-سیانوباکتر و مایکوریز-در ساختار دیوارسبز برای تصفیه پساب خاکستریعاطفه زارعیکارشناسی ارشدحیدری۱۴۰۰/۰۶/۱۵
بررسی تنوع ریختی و همبستگی های محیطی آن بین جمعیتهای ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 در جنوب و جنوب شرق دریای خزررضا علی الهی همت ابادیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۶/۱۵
برآورد ظرفیت برد زیستگاه قوچ و میش اوریال در پارک ملی تندوره بر اساس منابع غذاییمهرداد رحیمیانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
پیش‌بینی مناطق حمله سگ‌های ولگرد به انسان، دام و حیات‌وحش در استان تهرانمتینه پناهیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
مقایسه سنجه‌های سیمای سرزمین در پارک‌های شهری مناطق سیزده‌گانه مشهدفاطمه خدادادیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بررسی همبستگی بین پارامتر های زیستگاهی و پراکنش 10 گونه از جنس Meriones در منطقه پالئارکتیک با استفاده از داده های سنجش از دورمحمدصادق کریمیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه با دو رویکرد مدل تخریب و سیمای سرزمین -مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع ژرف، استان خراسان رضوی-مهدیه فاطمی ملک ابادکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
ارزیابی خدمات اکوسیستمی مربوط به اکوتوریسم در تفرجگاه های شهر مشهد -مناطق مورد مطالعه: هفت حوض و کوهپارک-همتا مجدیکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۱/۰۴/۱۲