عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی اثر تسهیل مکانیکی گیاهان بوته ای مرتع، در امتداد گرادیان شدت چرا، مطالعه موردی: منطقه کاخک گنابادطاهره صادقی شاهرختکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۱/۰۸/۰۷
بررسی رژیم غذایی آهو در ایستگاه تکثیر دراسارت چشمه‌گل تربت جامایمان محمدی آبیزکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۱/۱۱/۱۰
مطالعه رابطه همزیستی برخی گیاهان مرتعی با میکوریزااسماعیل اسلانی کتولیکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۱/۱۱/۱۴
بررسی اثر تلقیح میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات رشد چند گونه علوفه ای و دارویی مرتعریحانه عظیمیکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی اثر برخی تیمارها برسبز شدن و استقرار گیاه آنغوزه در جهت اهلی سازی آنفاطمه ورمزیارکارشناسی ارشدملتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اقتصادی بهره برداری از مرتع از دیدگاه نظام تولیدی دام مطالعه موردی عشایر کرد خراسان رضوییاسمین فاضلیکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی بانک بذر خاک در زیر اشکوب بوته ها و فضای باز در امتداد یک گرادیان شدت چرا، مراتع کاخک گنابادزهرا نیک بختکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهینه سازی واحدهای نمونه گیری جهت برآورد تراکم گیاهان بوته ای "مطالعه موردی: گون خاردار در بخشی از مراتع مایان مشهد"زهرا زنگنهکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اثر چاله های هلالی آبگیر بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مراتع محمدآباد قاین، استان خراسان جنوبیکبری خادمکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر پراکنش کریپتوگام ها ( خزه ها) و نقش آنها در حفاظت از خاک سطحی در مقابل فرسایش آبیفریبا علوی زادهکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی تغییرات ترکیب و تنوع گونه ای در شدتهای مختلف چرای دام ، مطالعه موردی:حوزه سد طرقزهرا آژیرکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه ی بین تنوع و بیوماس در زیراشکوب گیاهان آللوپات در مرتععادله خاورکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی مکانیسم های سازگاری و اثرات بوم شناختی گیاه زالکچه (Salsola arbusculiformis) در مراتع شهرستان گرمه ، استان خراسان شمالیحسین باقرزاده سکهکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۲/۱۱/۱۹
بررسی اثر برخی تیمارها بر سبز شدن و استقرارگیاه باریجه در جهت اهلی سازی آنزهرا بیک زادهکارشناسی ارشدملتی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
بررسی شاخص های عملکرد اکوسیستم در شدت های مختلف بهره برداری چرایی و جهات جغرافیایی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA)؛ (مطالعه موردی: مراتع حوضه سد طرق)الهام رفیقکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۳/۰۳/۱۷
بررسی اثر برخی ویژگی‏های خاک و بستر کشت بر شاخص های رشد اندام هوایی بوته‏های دست‏کاشتمنیژه مهدی زادهکارشناسی ارشدگل کاریان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
پایش پویایی پوشش گیاهی پارک ملی تندورهحمیدرضا صادقیکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی اثرات آتش سوزی بر فنولوژی وتنوع گیاهی در مرتع داش آراسی قوچانزکیه قاسمی مایوانکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی رابطه ی بین تولید و غنای گونه ای در گراسلند های معتدلهرضا اسماعیل نیاطالمیکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
اثر چرای دام و تاج پوشش گیاهان بوته ای بر روابط همزیستی گیاه و میکوریزا در مراتع بهارکیش قوچانوجیهه خاکسارزاده محمدآبادکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی بهترین زمان برداشت و مناسبترین روشهای انبارداری ، بذر ceratoides,Kochia prostrata Salsola rigida, Eurotia در ایستگاه تولید بذر عشق آباد نیشابورپروین رخ فروزکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر زمین لغزش در منطقه استخرسرگل کاریان۱۳۹۴/۰۶/۱۶
تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل(مطالعه موردی حوزه آبخیز اندیشش و گاش)گل کاریان۱۳۹۴/۰۶/۱۸
منشاءیابی رسوب در حوضه آبخیز سد طرقگل کاریان۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه Thinopyrum intermedium در پارک ملی تندوره ایرانشیدا یاریکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۴/۰۶/۳۰
مقایسه و بررسی تغییرات دو دوره ممیزی مراتع شهرستان قوچانحمیدرضا شرفخانیکارشناسی ارشدملتی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی اثرات آلاینده های جوی و بارش اسیدی بر روی تنوع گیاهی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک مراتع اطراف کارخانه سیمان بجنوردمهیا باستانی صفدرآبادیکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۴/۰۶/۳۱
پایش تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی مرتعی حومه ی شهرستان مرودشت با استفاده از داده‌های سنجش از دورهانیه آشوریکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه سازگاری سه گونه بومی و یک گونه دست کاشت گندمی به تغییرات زمانی دما ورطوبت خاک در مراتع دهبار شهرستان طرقبه خراسان رضویفرزام۱۳۹۴/۰۷/۰۵
اثرات شکل، اندازه و تعداد پلات و روش نمونه‏گیری بر روی دقت و صحت برآورد تولید علفزارهای شمال ایرانناصری۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی رابطه بارش- رواناب در حوزه های زوجی کاخک گناباددستورانی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی تاثیر تکنیک های جمع آوری آب باران در بیلان رطوبتی خاک تحت شرایط اقلیمی مشهددستورانی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طرح ارزیابی استقرار اولیه شش گونه مرتعی (Erotia ceratoides ،Sanguisorba minor ،Secal montanum ،Agropyron elongatom ، Onobrychis khorasanicum ، Medicago sativa var cody) در کنتور فارو ، چاله های کپه، و هلالی آبگیر ، در مرتع چاهدر مشهدفرزام۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی اثر برخی عوامل فیزیوگرافی و خاکی بر پراکنش و شاخص‏های گیاهی گونه های دارویی تیره نعناعیان در پارک ملی تندورهناصری۱۳۹۴/۱۱/۲۷
بررسی جوانه زنی و استقرار چهار گونه مرتعی Melica persica, Ennaepogon persicus, Heteropapus altiacus, Pennisetum orientale در پارک خورشید مشهدفرزام۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی روش های جوانه زنی بذر،تکثیر و استقرار نهال گیاه Stachys trinervis درشرایط کشت گلدانیفرزام۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی اثر کلنی موریانه بر برخی شرایط اکولوژیک مرتع استپی شورلق سرخسفرزام۱۳۹۵/۰۳/۳۰
بررسی تاثیر غبار کارخانه گچ رباط سفید بر پوشش گیاهی طبیعی اطرافناصری۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی خصوصیات هیدروفیزیکی رودخانه های موقتی ( مطالعه موردی حوضه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر)دستورانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی و کمی سازی اثرات پوشش گیاهی در حفاظت کناره های رودخانه (مطالعه موردی: بازه هایی از رودخانه کشف رود)دستورانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه شاخص های مورفومتریک و رشدی در سه اکوتیپ‌ گیاه دارویی- صنعتی آنقوزه (assa-foetida L. Ferula) در شرایط مشهدملتی۱۳۹۵/۰۷/۲۸
بررسی رویشگاه واکولوژی فردی گیاه انجدان Levisticum officinale درارتفاعات هزار کرمانناصری۱۳۹۵/۰۸/۲۶
تأثیر آتش سوزی تجویزشده بهاره و پاییزه بر تنوع گروه های عملکردی گیاهی و استقرار گیاه Agropyron desertorum در مرتع دهبار طرقبهفرزام۱۳۹۵/۰۹/۲۱
بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد پایه های تقسیم شده گیاهان دارویی آویشن باغی ، آویشن خراسانی و مریم‌گلی داروییملتی۱۳۹۵/۱۰/۳۰
اثر آتش‌سوزی تجویزشده بر همزیستی گیاهان مرتعی و میکوریزافرزام۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر شیوه های آبیاری و تیمارهای کاشت بر استقرار نهال قیچ در مراتع محمد آباد زیرکوه، خراسان جنوبیفرزام۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی تغییرات تولید مرتع و مصرف علوفه در زمانهای مختلف فصل رویش (مطالعه موردی مراتع حصار و دهچه شهرستان کلات)فرزام۱۳۹۵/۱۱/۲۶
کارایی مدیریت کاربری اراضی در سازگاری با اثرات تغییر اقلیمآذری۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی رابطه بین آلاینده‌های رواناب شهری و وضعیت پوشش گیاهی حاشیه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کشف‌رود)دستورانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ارزیابی اثرات آب مغناطیسی بر تعدادی از شاخص‌های مورفولوژی-فیزیولوژی گونه‌های گیاهی مناطق خشک و بیابانیدستورانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارزیابی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت بام-ها از نظر کمی و کیفی در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی: شهرهای نور و مشهد)دستورانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی ساختار و عملکرد بندسارها به عنوان سازه‌های سنتی در حفاظت و بهره‌برداری از آب و خاک (مطالعه موردی بندسارهای جنوب سبزوار)دستورانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تحلیل شبکه اجتماعی ذینفعان محلی در مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک (مطالعه موردی : حوزه خروین نیشابور)گل کاریان۱۳۹۶/۰۶/۱۹
ارزیابی اقدامات آبخیزداری و تاب‌آوری روستاییان در برابر خشک‌سالیگل کاریان۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی خصوصیات جوانه زنی سه توده بذر گیاه دارویی- صنعتی آنغوزه و اثر تیمار خشکی بر رشد رویشی آن‌هاملتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مقایسه روش های مختلف تصمیم گیری چند معیاره به منظور تعیین مناطق مناسب جهت اجرای برخی از اقدامات حفاظت آب و خاکآذری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
پایش تغییرات مکانی و زمانی فرماسیون‌های گیاهی پارک ملّی تندوره با استفاده از داده‌های دورسنجیمینا انصاریکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر بعد فرکتال خاک بر اشکال مختلف فرسایشگل کاریان۱۳۹۶/۰۷/۰۵
اثر تیمارهای فاصله آبیاری و تراکم کاشت بر تولید گیاه داروئی پونسای بینالودیملتی۱۳۹۶/۰۷/۳۰
اثر زمان و تکرار قطع بر تولید و رشد مجدد گیاه Agropyron trichophorum (Link) Richter در مراتع ییلاقی امام قلی شهرستان قوچانناصری۱۳۹۶/۰۷/۳۰
اثرفواصل آبیاری و تراکم کاشت بر تولید گیاه دارویی آویشن باغیملتی۱۳۹۶/۰۷/۳۰
مطالعه بوم شناسی فردی گیاه کمای هزار مسجدیناصری۱۳۹۶/۰۹/۲۵
بررسی تاثیر طول آمار در انتخاب بهترین توزیع آماری و دقت پیش بینی جریان های رودخانه ای در شمال و شمال شرق ایراندستورانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی‌ الگوی پراکنش مکانی گیاه گون خاردار (Astragalus verus Olivier) با استفاده از روش‌های کوادرات و فاصله‌ای در مراتع مایان مشهدزهره رمضانیکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی اثر تیمارهای حفظ رطوبت خاک بر استقرار گیاهان مرتعی در چاله های کپه کاریفرزام۱۳۹۶/۱۲/۲۳
بهینه سازی مکانی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی و الگوریتم تکاملیآذری۱۳۹۶/۱۲/۲۳
ارتباط بین ویژگی های ژئومورفیکی و سنجه های سیمای سرزمین با رسوب دهی آبخیز (مطالعه موردی: حوضه های منتخب استان خراسان رضوی و گلستان)آذری۱۳۹۷/۰۲/۲۴
ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با تکنیک ماشین‌‌های یادگیرنده (مطالعه موردی: منطقه شورلوق)گل کاریان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی فنولوژی، جوانه زنی و استقرار گیاه هندوانه ابوجهل (.Citrullus colocynthis (L.) Schrad) در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی منطقه یونسی گناباد)فرزام۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ارزیابی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از مدل های ماشین یادگیرنده (مطالعه موردی: دشت نیشابور)گل کاریان۱۳۹۷/۰۷/۲۲
بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی گونه Festuca karatavica در ارتفاعات شیر باد شاندیزفرزام۱۳۹۷/۱۰/۱۲
بررسی پاسخ پوشش گیاهی به بارش در مناطق مختلف چرایی با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: منطقه تندوره)ناصری۱۳۹۷/۱۱/۱۶
تنوع گونه ای گیاهان دارویی در امتداد گرادیان چرا در مراتع حاشیه پارک ملی گلستانفرزام۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی و پتانسیل‌یابی مناطق مستعد احیاء در جنگل خواجه کلاتفرزام۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در تعدادی از گونه‌های بوته‌ای ( مطالعه موردی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد)دستورانی۱۳۹۸/۰۲/۰۸
مدیریت تعارض در چراگاه‌های جنگلی هزار مسجد شهرستان کلات نادرکلاهی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
تعیین روابط بین ویژگی‌های روان‌آب با خصوصیات منحنی مشخصه رطوبتی و وضعیت رطوبت پیشین خاکگل کاریان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی تاثیرگذار بر مدیریت مشارکتی تطبیقی سامانه‌های عرفی مراتعکلاهی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثرآللوپاتی درمنه(Artemisia kopetdaghensis) بر همزیستی گیاهان زیراشکوب و میکوریزافرزام۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر جنس سنگ و وضعیت توپوگرافی بر خصوصیات منحنی رطوبتی و شاخص های پایداری ساختمان خاکگل کاریان۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی و اولویت بندی تاثیر عوامل مؤثر روی تغییرات مرفولوژیکی بخشی از رودخانه کشف روددستورانی۱۳۹۸/۰۷/۲۸
بررسی دقت برخی روابط تجربی برآورد آبشستگی پای سدهای اصلاحی نفوذپذیر آبخیزداری بر اساس مدلسازی آزمایشگاهیدستورانی۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاثیر کودهای باکتریایی بر جوانه‌زنی، خصوصیات رشد و تحمل به خشکی گیاه اشک Halimodendron halodendron (Pall.) Voss.فرزام۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بررسی اثر شدت بهره‌برداری بر تولید محصول کتیرا و سلامت گیاه گون (Astragalus verus Olivier) در مراتع خوشابفرزام۱۳۹۸/۱۰/۰۱
حکمرانی مشارکتی- تطبیقی در منابع طبیعیکلاهی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
بررسی جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رشد گیاهچه های دو گیاه مرتعی Festuca karatavika و Agropyron elongatum در محدوده دمایی 5 تا 40 درجه سانتی‌گرادفرزام۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی اثرتاریخ کاشت و کودهای زیستی بر استقرار نشاء و رشد دو گونه آویشن دنایی Celak denaensis Thymus و آویشن باغی Thymus vulgaris در مراتع بروجردفرزام۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تغییرات زمانی و مکانی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کشف‌رودآذری۱۳۹۹/۰۴/۲۵
اثر شیوه‌های کاشت و تیمارهای اصلاح خاک بر استقرار اولیه و رشد نهال ارغوان ((Cercis griffithii Boiss.)) در مراتع ارغوان دره طرقبهفرزام۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی برخی ویژگی های بوم شناختی درختچه ارغوان (Cercis griffithii Boiss.)، در رخساره های ژئومرفولوژی منطقه ارغوان‏ درهناصری۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از اجرای طرح‌های مرتعداری مطالعه موردی شهرستان تربت جامناصری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مطالعه اهمیت نسبی زیست پناه های زنده و غیرزنده واقع در برون زدهای آهکی در امتداد گرادیان بارشی شاهرود تا گرگانفرزام۱۳۹۹/۰۷/۲۸
بررسی اثر روش قطع بر میزان محصولات به دست آمده از آنغوزه شیرین (Ferula lutensis Rech.f.) در منطقه خرو شهرستان طبسناصری۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی تغییرات خاک و ریشه گیاهL. Festuca ovina در امتداد گرادیان چرا (مطالعه موردی: منطقه تیوان)ناصری۱۳۹۹/۰۷/۳۰
گیاه پالایی گونه های گیاهی گز، بید و نی در حاشیه رودخانه کشف رود مشهدفرزام۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی بوم شناسی فردی گیاه پنج انگشت در منطقه سبزوارناصری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی اثر تیمارهای حفظ رطوبت خاک بر استقرار اولیه نهال گیاه آنغوزه (Ferula foetida (Bunge) Regel)فرزام۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تاثیر تغییر اقلیم آینده بر وضعیت رواناب و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق)دستورانی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تاثیر تیمارهای اصلاح خاک و تنش خشکی بر نهال پسته جنگلیفرزام۱۴۰۰/۰۷/۲۹
پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از GIS و کاربرد فرآیند AHPفرزام۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بررسی تأثیر چرای دام و تاج‌پوشش بوته‌ها بر تنوع و استراتژی‌های گیاهیفرزام۱۴۰۰/۱۰/۰۱
مقایسه‌ی روش‌های داده کاوی، تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل‌سازی هیدرولوژیکی در تعیین مناطق سیل‌خیزآذری۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی تأثیر عملیات پخش سیلاب بر میزان نفوذپذیری و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی (مطالعه موردی پخش سیلاب کاشمر)گل کاریان۱۴۰۰/۱۲/۰۴
تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری در حوضه آبخیز بهارکیش، شهرستان قوچانکلاهی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی تأثیر متقابل شرایط جریان و پوشش گیاهی کف و کناره رودخانه (مطالعه موردی: بخشهایی از رودخانه خرو در شهرستان نیشابور)دستورانی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
مقایسه کارایی معماری سنتی و نوین در استحصال آب باران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)گل کاریان۱۴۰۱/۰۷/۰۶
بررسی مقایسه‌ای پراکنش جغرافیایی و صمغ گونه‌های مولد آنقوزه در جنس Ferula L.ناصری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
ارزیابی سلامت، پایایی، تاب‌آوری و آسیب‌پذیری حوزه آبخیز سد فریمان در شرایط تغییر اقلیمآذری۱۴۰۱/۰۷/۱۶
تحلیل میزان اثرگذاری شاخص های تاب آوری برپایداری سکونتگاه های روستایی در برابر سیلاب -مطالعه موردی: روستای زشک-.دستورانی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
ارزیابی خطر سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهددستورانی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک در ارتباط با سنگ‌شناسی و توپوگرافی ( مطالعه موردی: بخش‌هایی از شمال شرق ایران)گل کاریان۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مستند‌سازی دانش ‌بومی در خصوص گیاهان با تأکید بر سوگیری جنسیتی (منطقه مورد مطالعه: روستای چَرَم‌کهنه)ناصری۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک با تاکید بر جوامع سیانوباکتریدستورانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تغییرات زمانی تنوع زیستی گیاهی در زمین های رها شده کارخانه سیمان شرق مشهدفرزام۱۴۰۱/۱۲/۰۱
مدل‏سازی کارایی آبراهه‌ها و کانال‏های شهری در انتقال سیلاب با استفاده از مد ل SWMM )مطالعه موردی: شهرستان کلات نادر(دستورانی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و ادافیکی بر میزان رواناب -مطالعه موردی: حوزه های آبخیز کوچک منطقه سنگانه کلات-دستورانی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ارزیابی تاثیر ترکیبات و اندازه های متفاوت توپ‏دانه (Seedball)، بر جوانه زنی بذر، بقاء نهال و جذب عناصر غذایی در پسته جنگلیPistacia vera L.فرزام۱۴۰۱/۱۲/۰۷
ارزیابی کیفی منابع آبهای شور و پتانسیل بهره برداری از آنها در تولید محصولات زراعی -مطالعه موردی : بخشی از شهرستان بیرجند-دستورانی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
اتنوبوتانی: مطالعه موردی روستاهای اطراف جنگل‌ ارغوان دره، مشهد، ایرانکلاهی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بررسی اثر خاکپوش های سنگ و پلاستیک در نگه داشت رطوبت خاک و رویش نهال های دو گونه ارغوان و بنه تحت تیمارهای مختلف آبیاریفرزام۱۴۰۲/۰۴/۰۶
مقایسه تأثیر تیمارهای سیانو باکتری، نانوذرات آهن و زغال زیستی بر کارآیی گیاه Salicornia persica در احیای زیستی خاک های آلوده به کرومفرزام۱۴۰۲/۰۶/۲۴
بررسـی تغییـرات زمانی احیا مراتع آتش‌سـوزی‌شده از نظر عوامل پوشش گیاهی، خاک و خرداقلیمفرزام۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی ریخت‌شناسی و مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گیاه دارویی Salvia eremophila Boiss در شرایط اقلیم حال و آیندهفرزام۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی کارایی مالچ سنگ و گیاه برنگهداشت ذخیره ی رطوبتی خاک در چاله های درختی کمربند سبز جنوب مشهددستورانی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
اتنوبوتانی گیاهان دارویی مورد استفاده شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالیکلاهی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی مدل ریاضی DLSRS در تعیین حریم فنی رودخانه ها و مسیل ها (مطالعه موردی: رودخانه شاهجوب بجنورد)دستورانی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی ‌‌تأثیر تغییرات اقلیمی بر روان‌آب در حوزه های آبخیز با خصوصیات متفاوتگل کاریان۱۴۰۲/۰۷/۰۹
ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز رادکانگل کاریان۱۴۰۲/۰۷/۱۰
ارزیابی اثر تیمارهای بستر کاشت و حاصلخیزی خاک بر استقرار اولیه و رشد گیاه کَوَر (.Capparis spinosa L)فرزام۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی آسیب پذیری منابع آب زیر زمینی در اثر تغییر اقلیم -مطالعه موردی دشت های تربت جام و تایباد-گل کاریان۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی اثر زیست‌پناه بر استقرار طبیعی و بانک بذر گیاه پونه‏سای بینالودی درمنطقه شیرباد، دولت آباد، استان خراسان رضویفرزام۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تأثیر تغییرات هم‌افزایی اقلیم و پوشش گیاهی بر فرسایش خاک -مطالعه موردی: حوزه آبخیز فریزی-گل کاریان۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی اثر فعالیت مورچه‏ها بر بانک بذر و برخی شرایط رویشگاهی گونه سنبله ای سه رگه ای (Stachys trinervis Aitch. & Hemsl.)فرزام۱۴۰۲/۰۷/۲۶