عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسانوحید حسینی۲۰۰۴-۱
مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسانوحید حسینی۲۰۰۵-۱۰
بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایرانحسین یزدان داد۲۰۰۷-۵
بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلیآزاده کریمی,حسین یزدان داد۲۰۰۷-۱۲
Controllable Synthesis of Flower-Like ZnO Nanostructure with Hydrothermal Methodآوا حیدری۲۰۰۹-۱۰
تاثیر جنگل کاری Acacia salicina ، Eucalyptus camaldulensis و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاکوحید حسینی۲۰۱۰-۳
مطالعه تغییرات درون گونه ای چنگر در تالابهای شمال ایرانحسین یزدان داد۲۰۱۰-۳
مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GISآزاده کریمی۲۰۱۰-۳
حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شدهآوا حیدری۲۰۱۰-۶
بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستم های آبی استان خراسان رضویحسین یزدان داد۲۰۱۱-۴
تهیه نقشه آسیب پذیری بیابان زایی و اولویت بندی راهبردهای مقابله در اکوسیستم های استان خراسان رضوی بر پایه الگوریتم نارتبه ای پرامسهناصر پرویان۲۰۱۲-۱
تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica بر پراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاکوحید حسینی۲۰۱۲-۶
تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان)وحید حسینی۲۰۱۲-۷
پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل Picea abies آمیخته با لاشبرگ گونه های راش Fagus orientalis، توسکا Alnus subcordata و پلت Acer velutinumدر توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیموحید حسینی۲۰۱۲-۹
جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارندوحید حسینی۲۰۱۲-۹
زون بندی حفاطتی پارک ملی کلاه قاضی با رویکرد ارزیابی چند منظورهآزیتا فراشی۲۰۱۴-۲
مفهوم قلمروهای مقیاس در مطالعات مدل سازی زیستگاه گونه های حیات وحش با تکیه بر مفاهیم سیمای سرزمینآزیتا فراشی۲۰۱۴-۲
تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیالآوا حیدری۲۰۱۴-۱۱
مروری بر مدلسازی زیستگاه به عنوان ابزاری برای مدیریت زیستگاه های حیات وحشآزیتا فراشی۲۰۱۵-۳
مدیریت راهبردی اکوتوریسم در منطقه زشکآزیتا فراشی,فاطمه طباطبائی یزدی۲۰۱۵-۵
انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops)،آزیتا فراشی۲۰۱۵-۱۰
بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعه پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏ دارانآزیتا فراشی۲۰۱۵-۱۰
حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیاتناصر پرویان۲۰۱۶-۷
حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2Nآوا حیدری۲۰۱۷-۷
پیش‌بینی احتمال حضور گونه زرده بر (Vormela peregusna) در استان خراسان رضوی با استفاده از روش MaxEntآزیتا فراشی۲۰۱۸-۶
برنامه ریزی توسعه محیطی دهستان شاندیز بر اساس فرآیند تحلیلینسیم هاشمی۲۰۱۹-۱
ارزیابی چرخه حیات تولید فولاد از آهن قراضه: مطالعه موردی در یک کارخانه فولادآوا حیدری۲۰۱۹-۶
شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تخریب زیست بوم، از منظر آموزه های حقوق محیط زیستفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۷
ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra aegagrus Erxleben ۱۷۷۷) با استفاده از روش رگرسیون منطقیآزیتا فراشی۲۰۱۹-۹
تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان)فاطمه طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۹
همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه ‏گوسفند وحشی و بز وحشی در ایرانآزیتا فراشی۲۰۲۰-۳
بررسی صفاتمورفومتریک سه گونه از خانواده گاوماهیان در سواحل مکرانفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۰-۱۰
آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟!آزیتا فراشی۲۰۲۰-۱۲
بررسی تاثیر باغ وحش ها بر هویت بوم شناختی شهروندانفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۲
مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکرانفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۲
بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمیآزاده کریمی۲۰۲۱-۴
ارزیابی سلامت رودخانه‎ کارده با استفاده از شاخص‌های زیستی و جوامع ماکروبنتوزآزیتا فراشی۲۰۲۱-۶
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه ی جرد ایرانی (Meriones persicus) به عنوان مخزن بیماری سالک در ایرانآزیتا فراشی۲۰۲۱-۶
مدل‌سازی بوم شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ جثه در معرض تهدید(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)آزاده کریمی۲۰۲۱-۱۰
ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیستآزاده کریمی۲۰۲۱-۱۱
Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Seaفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۱۲
پیش‌بینی مناطق مناسب رویش گونه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در شمال‌شرق ایران با استفاده از مدل بیشینه آنتروپیآزیتا فراشی۲۰۲۱-۱۲
شناسایی مناطق داغ تلفات اده‌‌ای گوشت خواران و اولویت بندی آن‌‌ها‌‌ در استان خراسان رضویفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۱۲
کاربرد مدل حداکثر آنتروپی در تعیین رویشگاه بالقوه گونه Astracantha gossypina (Fisch.) Podlech در شمال شرق ایرانآزیتا فراشی۲۰۲۱-۱۲
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه غاز پیشانی سفید (Anser albifrons) در ایرانآزیتا فراشی۲۰۲۲-۶
نیم‌رخ تنوع زیستی در دانش، نگرش و رفتار KAP) شهروندان کلان‌شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدارفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۲-۶
بازسازی بومسازگانی: رهیافتی اثربخش در دستیابی به پایداری شهریفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۲-۸
مقایسه ارزش‌های تفرجی و غیر مصرفی (وجودی و برای نسل‌های آینده) دریاچه بزنگانفاطمه طباطبائی یزدی۲۰۲۲-۸
مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه جرد لیبی (Meriones libycus) به‌عنوان مخزن بیماری سالک در ایرانآزیتا فراشی۲۰۲۲-۹
ارزیابی ریسک سلامتی انسان ناشی از مصرف گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) کشت شده در خاک آلوده به فلز نیکل و اصلاح شده با آهنآوا حیدری۲۰۲۳-۱
شناسایی پناهگاه‌های اقلیمی گونه بز وحشی (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) در اقلیم آینده ایران بمنظور حفاظتآزیتا فراشی۲۰۲۳-۲
ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد)آزاده کریمی۲۰۲۳-۳
تاثیر استخراج سنگ آهن بر غلظت برخی از فلزات سنگین و پهنه‌بندی آلودگی خاک (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان، خواف-ایران)آوا حیدری۲۰۲۳-۴
ارزیابی زیستگاه گونه پلنگ ایرانی (‏Panthera pardus saxicolo, Pocock ‎‎1927‎‏) در شمال شرق ایرانآزیتا فراشی۲۰۲۳-۶
بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی با درک خدمات اکوسیستمیآزاده کریمی۲۰۲۳-۱۲
ارزیابی اثرات متغیرهای فضای سبز بر غنای گونه‌ای پرندگان در پارک‌های شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)آزیتا فراشی۲۰۲۴-۲
ارزیابی شدت خطر بیابان‏زایی و اثر آن بر کاهش پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار، استان خراسان رضویآزاده کریمی۲۰۲۴-۲