آزمایشگاه آب و خاک به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده خدمات آموزشی ارائه می دهد. علاوه براین دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز جهت انجام امور پژوهشی از امکانات این آزمایشگاه بهره مند می شوند.
آزمایشگاه به صورت محدود در ارائه خدمات به سایر گروه ها و بخش ها در خصوص آزمایش های مربوط به خصوصیات شیمیایی خاک و آب فعال می باشد. برخی آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه آب و خاک عبارتند از:
تعیین پتاسیم و سدیم در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین کاتیونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و آنیونهای کلر، کربنات، بی کربنات و سولفات در خاک و آب، تعیین آهک، گچ و کلاس بافتی خاک، تعیین بر در خاک و گیاه، تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و غیره.

                                        

تجهیزات عمومی

ردیف

نام تجهیزات

1

ترازو

2

شیکر ارلن و بالن

3

کلسی متر

4

پم خلاء

5

همزن مکانیکی خاک

6

تجهیزات هیدرومتری

7

آب دیونایزر

8

شیکر الک

9

آون

10

آسیاب آزمایشگاهی

11

هات پلیت

12

شیکر الک مستغرق

13

سری الک های آزمایشگاهی

14

دفترچه رنگ خاک

15

استرئومیکروسکوپ

16

هود شیمیایی

17

رطوبت سنج خاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

az ab va khak2 az ab va khak3

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی