عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
روش ها و مدل های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زاییعادل سپهرانتشارات دانشگاه یزد۱۳۹۰
Perspectives on Atmospheric Sciencesعلیرضا راشکیspringer۱۳۹۵
آب مغناطیسی، راهکاری نوین در مدیریت مناطق خشک و بیابانی (اصول و کاربرد)مرتضی اکبریانتشارات علمی سنا۱۳۹۵
Microbial Polymers: Applications and Ecological Perspectivesعادل سپهرSpringer۱۴۰۰
Soils in Urban Ecosystemعادل سپهرSpringer publisher۱۴۰۱
Atmospheric Chemistry in the Mediterranean Regionعلیرضا راشکیSpringer۱۴۰۲