عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
خشک شدن دریاچه هامون و پیامدهای ناشی از آن بر تشدید طوفان های گرد و غبارسیستانتغییرات کاربری اراضی: خشکسالی:طوفانهای گردو غبار، کیفیت هوا: هامونعلیرضا راشکیبنیادی-کاربردی-توسعه ای-