عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تاثیر گلوکوسینولات موجود در جیره های کنجاله کانولا بر سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفری۲۰۰۷-۳
تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا بجای آرد ماهی بر رشد، جذب عناصر مغذی و هورمون های تیروئیدی در جیره قزل آلای رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss)امید صفری۲۰۰۸-۱
بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کانولا به جای آرد ماهی بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفری۲۰۰۸-۶
بررسی اثر سه تیمار غذایی برگ درخت بر ماندگاری گاماروس کومارکی در شرایط آزمایشگاهیمهرداد سرخیل۲۰۰۸-۸
بررسی تاثیر جایگزینی نسبی کنجاله کانولا و کنجاله سویا با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفری۲۰۰۸-۹
بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخصهای استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus)سعید زاهدی۲۰۱۱-۸
مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلفامید صفری۲۰۱۱-۱۰
کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروریامید صفری۲۰۱۲-۴
تاثیر استفاده از سطوح مختلف مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص‌های رشد و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۲-۹
بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso)سعید زاهدی۲۰۱۲-۱۰
تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۳-۱
بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج)حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۳-۹
مطالعه عادت‌های تغذیه‌ای‌ ماهی لوچ تاجدارMetaschistura cristata موجود در شمال شرق ایرانامید صفری۲۰۱۴-۴
ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضویامید صفری۲۰۱۴-۸
تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمانمهرداد سرخیل۲۰۱۴-۸
بررسی میزان اکسایش چربی فیله‌ی ماهی قزل آلای رنگین کمان (‌Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در دمای یخچال با استفاده از تکنیک پردازش تصویرامید صفری۲۰۱۴-۹
مطالعه هورمون های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (Schizothorax pelzami) در طی فصول سالامید صفری۲۰۱۵-۱
تاثیر استفاده از باکتری‌های Bacillus subtilis و Bacillus Licheniformisو ویتامین C در شرایط فوق متراکم بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei)حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۵-۵
تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر(Allium sativum) بر شاخص های رشد، بقاء و برخی شاخص های خونی و بیوشیمیایی ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۵-۷
تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana)امید صفری۲۰۱۶-۲
بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچالامید صفری۲۰۱۶-۶
تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدنامید صفری۲۰۱۷-۱
بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالیامید صفری۲۰۱۷-۳
تأثیر کمبود اسید‌های آمینه‌ آرژنین، فنیل آلانین و تریپتوفان جیره بر فاکتورهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)امید صفری۲۰۱۷-۴
اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii)حمیدرضا احمدنیای مطلق,امید صفری۲۰۱۷-۵
تاثیر استفاده از لاکتوفرین و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلاییحمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۷-۹
اثرات رژیم غذایی حاوی اسید آلی و سرکه سیب بر یکپارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی Litopenaeus vannamei.حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۷-۱۲
تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای رودهامید صفری,حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۱۷-۱۲
اثرات منفی کمبود اسیدآمینه‌های ترئونین و هیستیدین در جیره ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)امید صفری۲۰۱۸-۱
ارزیابی ریسک کمّی غیر سرطان زایی جیوه و سرب در هشت گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHOامید صفری۲۰۱۸-۶
مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هواامید صفری۲۰۱۸-۹
ارزیابی تاثیر ریزپوشانی ترکیبی با عصاره آویشن بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسامید صفری۲۰۱۹-۵
اثر افزایش تراکم نگهداری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزلآلای رنگینکمان ) Oncorhynchus mykiss )سعید زاهدی۲۰۱۹-۸
مقایسه پارامترهای رشد، هورمون کورتیزول و بیان ژن های مرتبط با استرس و رشد ماهی در دو سیستم باز و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, قزلآلای رنگین کمان ( 1792 بازگردشیسعید زاهدی۲۰۱۹-۱۰
بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسیامید صفری۲۰۲۰-۳
بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخامید صفری۲۰۲۰-۳
بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی خواجو -Schizothorax pelzami- در کلاسه های طولی مختلفحمیدرضا احمدنیای مطلق,امید صفری۲۰۲۰-۴
اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزلآلای رنگینکمانامید صفری۲۰۲۰-۶
اثرات 17 آلفا اتینیل استرادیول (EE2) بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare)امید صفری۲۰۲۰-۷
ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص‌های کیفی، زیستی و جمعیتیامید صفری,حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۲۰-۱۲
معرفی ماهی کوبیا به عنوان گونه بومی به عنوان گونه مستعد پرورش به منظور افزایش تنوع گونه های آبزیان پرورشی در کشورحمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۲۰-۱۲
تعیین محدوده کشندگی (LC50) نانوذرات اکسید روی (ZnO) در فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare)امید صفری۲۰۲۱-۱
مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکرانامید صفری۲۰۲۱-۲
تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربستهمهرداد سرخیل۲۰۲۱-۵
ارزیابی سلامت رودخانه‎ کارده با استفاده از شاخص‌های زیستی و جوامع ماکروبنتوزامید صفری,حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۲۱-۶
بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی پاکو قرمز (Piaractus brachypomus) بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و شاخص های خونی- ایمنی غیراختصاصیامید صفری۲۰۲۱-۶
بررسی تاثیر پروبیوتیکPediococcus acidilactici (باکتوسل) بر رشد، فلور میکروبی و توان باکتری‌کشی مخاط پوست ماهی گورخری (Danio rerio)امید صفری,حمیدرضا احمدنیای مطلق۲۰۲۱-۷
ارزیابی عملکرد ریزپوشانی به همراه عصاره‌های گیاهی بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک در طی مدت نگهداری در آب میوهامید صفری۲۰۲۱-۹
Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Seaحمیدرضا احمدنیای مطلق,امید صفری۲۰۲۱-۱۲
تاثیر افزودن نمکهای معدنی به سازگان مداربسته پرورش ماهی: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی ماهی سیکلید آفریقایی (Labidochromis lividus)مهرداد سرخیل,امید صفری,سعید زاهدی۲۰۲۲-۹
امنیت غذایی پایدار به کمک آبزی‏‌پروری پایدار با استفاده از سامانه‏‌های نوین آبزی‏‌پروری قسمت اول): نقش قوانین و اسناد بالادستیسعید زاهدی۲۰۲۳-۵
امنیت غذایی پایدار به کمک آبزی‌پروری پایدار با استفاده از سامانه‌های نوین آبزی‌‏پروری قسمت دوم): فرصت‌‏ها و چالش‌‏های توسعه سامانه‏‌های نوینسعید زاهدی۲۰۲۳-۸
مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سامانه باز و بازگردشی نسبیسعید زاهدی,امید صفری,حمیدرضا احمدنیای مطلق,مهرداد سرخیل۲۰۲۳-۹
استفاده از آرد کرم میلورم (Tenebrio molitor) در جیره غذایی آبزیانامید صفری۲۰۲۴-۲
تاثیر کاربرد مجزا و ترکیبی عصاره های گیاهی سیر (Allium sativum)، زنجبیل (Zingiber officinale) و رازیانه (Foeniculum vulgare) بهمراه سطوح مختلف آرد کنجاله سویا بر عملکرد رشد و شاخص های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفری۲۰۲۴-۳