عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی تاثیر استفاده از عصاره مخمر هیدرولیز شده تولیدی در شرکت آرنا زیست فناوران آوید در جیره غذایی بر شاخص های عملکرد رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفریخاتمه یافته
بررسی پتانسیل استفاده از مکمل های غذایی معدنی- آلی مختلف در جیره های غذایی بر عملکرد رشد و پاسخ های خونی- ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykissامید صفریخاتمه یافته
طرح توجیهی مزرعه پرورش ماهی خاویاری 150تنیحمیدرضا احمدنیای مطلقخاتمه یافته
پایش مولدین و بررسی امکان اجرای تکثیر خارج از فصل در مزرعه پرورش ماهی قزل آلای منصوریان-کلاتحمیدرضا احمدنیای مطلقخاتمه یافته
بررسی امکان استفاده از پودر بیضه گوسفند و گاو به عنوان افزودنی خوراکی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمانامید صفری - رضا ولی زادهخاتمه یافته