عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی اثر سطوح مختلف اسیدیفایر A-CID AQUA و سین بیوتیک A-PRO AQUA بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمانامید صفریخاتمه یافته
بررسی تاثیر استفاده از عصاره مخمر هیدرولیز شده تولیدی در شرکت آرنا زیست فناوران آوید در جیره غذایی بر شاخص های عملکرد رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفریخاتمه یافته
بررسی پتانسیل استفاده از مکمل های غذایی معدنی- آلی مختلف در جیره های غذایی بر عملکرد رشد و پاسخ های خونی- ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykissامید صفریخاتمه یافته
طرح توجیهی مزرعه پرورش ماهی خاویاری 150تنیحمیدرضا احمدنیای مطلقخاتمه یافته
تولید سیلاژ زیستی از ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از فرآیند تخمیر با هدف استفاده در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)امید صفریخاتمه یافته
پایش مولدین و بررسی امکان اجرای تکثیر خارج از فصل در مزرعه پرورش ماهی قزل آلای منصوریان-کلاتحمیدرضا احمدنیای مطلقخاتمه یافته
بررسی امکان استفاده از پودر بیضه گوسفند و گاو به عنوان افزودنی خوراکی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمانامید صفری - رضا ولی زادهخاتمه یافته