عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
اصول آلودگی هواآوا حیدریانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی۱۳۹۸
Life cycle assessment of steel production from iron scrap in Iran: A case study at a steel plantآوا حیدریLAP LAMBERT Academic Publishing۱۳۹۹
بوم شناسی حیات وحشفاطمه طباطبائی یزدیدانشگاه پیام نور۱۳۹۹
بررسی پیامدهای بیماری کرونا: بشریت در آزمون تازهآوا حیدری۱۴۰۰
رسالت آموزشی موزه‌های تاریخ طبیعی: تبیین رویکردهای نوین و کارآمدفاطمه طباطبائی یزدیپژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی۱۴۰۱
احیای بوم‏‌شناختی در مناطق حفاظت‌شده: اصول، دستورالعمل‌ها و کارکردهافاطمه طباطبائی یزدی۱۴۰۱
Ecosystem and Species Habitat Modeling for Conservation and Restorationآزیتا فراشیspringle۱۴۰۲

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542