تصویرنام و نام خانوادگیسمتایمیلشماره تماس 
                                   astanboos

 

نوید آستان بوس

 

کارشناس آموزشی

 

 

051-38804757 

parvian

 

ناصر پرویان

 

سرپرست آزمایشگاه ها

 

 

051-38804755

porhoseynnn

 

نفیسه پورحسین جاغرق

 

مسئول‌ دفتر ریاست

 

 

051-38804750

 rahimi

 

فاطمه رحیمی

 

 

كارشناس پژوهش و فناوري

 

 

 

 

051-38804758

 

rostami حسین رستمی کاهو امین اموال   051-38803213
ramezanzade

 

حجت رمضان زاده سیدآباد

 

كارشناس مسئول امور عمومي

 

 

051-38804770

salari

 

جواد سالاری بایگی

 

دبیرخانه و بایگان

 

 

051-38804760

kazemnia

 

علی کاظم نیا زیارت

 

راننده

 

 

051-38804764

mosavi

 

سید محمد امین موسوی پور

 

كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 

051-38804778

zan نگین نظرزاده كارشناس حسابداري مالي   051-38802368
nor mohamadi

 

حسن نورمحمدی

 

كارشناس مسئول امور آموزشي و آموزش هاي عالي آزاد

 

 

051-38804767

Hashemi1

 

 

نسیم هاشمی 

 

 

 

کارشناس گروه های آموزشی

 

 

nasimhashemi@um.ac.ir

 

 

051-38804768