عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تأثیر جایگزینی پودر پر تخمیر شده توسط باکتری Bacillus subtilis با پودر ماهی در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فرا سنجه‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)نداسادات میریکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیرجایگزینی پروتئین تخمیری حاصل از ضایعات ماهی تیلاپیا با پودر ماهی در جیره غذایی بچه ماهیان تیلاپیای نیل -Oreochromis niloticus- بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونیفائزه تقی زاده طبسیکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیر استفاده از سطوح مختلف کروم آلی و تورین در جیره های غذایی بدون پودر ماهی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)مهدی زائریکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیر هضم هوازی پسماند جامد ماهی تیلاپیا با استفاده از کود زیستی حاوی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد رشد ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)، تولید گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita .L) و کیفیت آب در سازگان آکواپونیکمحمد حسین مددیکارشناسی ارشدسرخیل۱۴۰۱/۱۰/۱۲