عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تأثیر جایگزینی پودر پر تخمیر شده توسط باکتری Bacillus subtilis با پودر ماهی در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فرا سنجه‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)نداسادات میریکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیرجایگزینی پروتئین تخمیری حاصل از ضایعات ماهی تیلاپیا با پودر ماهی در جیره غذایی بچه ماهیان تیلاپیای نیل -Oreochromis niloticus- بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونیفائزه تقی زاده طبسیکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیر استفاده از سطوح مختلف کروم آلی و تورین در جیره های غذایی بدون پودر ماهی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)مهدی زائریکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تاثیر هضم هوازی پسماند جامد ماهی تیلاپیا با استفاده از کود زیستی حاوی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد رشد ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)، تولید گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita .L) و کیفیت آب در سازگان آکواپونیکمحمد حسین مددیکارشناسی ارشدسرخیل۱۴۰۱/۱۰/۱۲
مقایسه تولید کود آلی از ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به روش‌های سیلاژ بیولوژیکی و شیمیایی و بررسی اثرات آن بر عملکرد رشد ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه ریحان (Ocimum basilicum) در یک سازگان آکواپونیکرضوان بست چیکارشناسی ارشدسرخیل۱۴۰۲/۰۸/۲۹
بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی با پودر لارو مگس سرباز سیاه (Hermetia illucens) در جیره غذایی بر شاخص های عملکرد رشد و فراسنجه های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromisniloticus)محمد جنگیکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۲/۰۸/۲۹
مطالعه تاثیر استفاده از ترکیب سین بیوتیک در حالت ریزپوشانی شده و آزاد به همراه آهن در دو شکل نانو ذرات و کیلاته در جیره غذایی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و فلورمیکروبی روده ماهی تیلاپیای نیلزینب سمسارکرمانیکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۲/۰۸/۲۹
همسانه سازی ژن هورمون رشد ماهی قزل‌آلای رنگین کمان -Onchorhyncus mykiss- در یک سازه بیانیالهام نجاتی فردکارشناسی ارشداحمدنیای مطلق۱۴۰۲/۰۹/۲۷
بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از سطوح مختلف داروهای ترادامیکس و لتروزول بر رشد و توسعه تخمدان در ماهی سیچلاید گورخری -Amatitlania nigrofasciata-مائده صفائی قادیکارشناسی ارشداحمدنیای مطلق۱۴۰۲/۰۹/۲۷
بررسی تاثیر جایگزینی تلفیقی پودر گیاه لمنا و مخمر تورولا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی و ایمنی ماهی تیلاپیای نیلمحمدجواد نورابادیکارشناسی ارشدصفری۱۴۰۲/۰۹/۲۷
مقایسه عملکرد پرورش بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) به‌صورت تک‌گونه‌ای و چندگونه‌ای در سامانه‌های باز و بیوفلاکفاطمه ملاییکارشناسی ارشدزاهدی۱۴۰۲/۰۹/۲۷
مقایسه عملکرد رشد، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و کیفیت عضله سفید در پرورش متراکم تک گونه ای و چند گونه ای بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella) در دو سامانه دارای تعویض آب و بیوفلاکسودابه صفائیانکارشناسی ارشدزاهدی۱۴۰۲/۰۹/۲۷