عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی خاک در توسعه اشکال گالی (مطالعه موردی: شورلق سرخس)علی بهشتی قله زوکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مدلسازی فازی حساسیت پذیری بیابانزایی اکوریژیون های خراسان رضوی بر پایه ارزیابی چرخه حیاتمینا شیرویکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۴/۱۱/۰۳
ارائه مدل جداسازی اکوسیستم های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک و الگوریتم های رقومی طیفی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)زهرا عبدالله زادهکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۴/۱۱/۰۴
ارائه یک شاخص ترکیبی ارزیابی آسیب پذیری بیابان زایی بر پایه داده های دورسنجیمژگان پاشائی نژادکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
ارزیابی حساسیت پذیری کارست حوضه اخلمد با کمک تئوری مطلوبیتسمانه حریکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۴/۱۱/۰۵
تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم هاملیحه باتجربهکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۴/۱۱/۰۵
تحلیل نقش هتروژنیتی پدوژئومورفیک بر دینامیک پوشش گیاهی اکوتون های خشک (مطالعه موردی : خراسان رضوی)نجمه کردکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تغییرات زمانی و مکانی شاخص های گرد و غبار در شرق خراسان و اثرات تغییرات کاربری اراضی برآنپروین میری ممرآبادیکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۵/۰۳/۳۰
ارزیابی خطر فروچاله بر پایه تئوری فازی و عوامل اکوژئومورفیک ( مطالعه موردی شهرستان درگز )فاطمه نیکزادکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی رفتار طیفی، سینوپتیکی و دینامیکی طوفان های گرد و غبار در منطقه جازموریانمریم ارجمندکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل دینامیک الگوهای مکانی در ژئوسیستم های نامتعادلندا محسنی رودپشتیدکتری(PhD)سپهر۱۳۹۵/۰۸/۲۹
ارزیابی تغییرپذیری فرسایش و رسوب بادی در پوشش‌های مختلف گیاهی (مطالعه موردی: منطقه صبری - شهرستان سبزوار)هانیه پورجوادکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ارزیابی تغییر‌پذیری ادافیک مؤثر بر مرفولوژی شکاف‌های حاصل از پدیده فرونشست (مطالعه موردی دشت نیشابور)مریم جلینیکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مطالعه ی مرفومتری نبکا و ارتباط آن با برخی از ویژگی های پوشش گیاهی و رسوب در منطقه سرخسمحمدجواد یوسفیکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پایش و ارزیابی ریسک بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه دشت قاسم آباد، شهرستان بجستان)سرور داوریکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۵/۱۲/۲۳
ارائه مدل شکل‏گیری سنگفرش بیابانی در یک تسلسل زمانی از خاک و رسوب (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی، بجستان)مهلا بقائیکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مطالعه ویژگی های میکروژئومورفولوژی در پیوند با ساختار پوسته های زیستی خاک در طول تحول لندفرممهوان حسن زاده بشتیانکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۶/۱۱/۱۶
ارزیابی ریسک و خسارت بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی با استفاده از دو مدل IMDPA و ESAs (منطقه موردمطالعه: مناطق بیابانی شهرستان گناباد)حسن جعفریکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۶/۱۱/۱۸
ارزیابی اثرات توسعه کشاورزی در بیابان زایی (منطقه موردمطالعه: شهرستان درگز، استان خراسان رضوی، ایران)آذین نصریانکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کانی شناسی و ژئومورفولوژی نبکا، روشی جهت مطالعه تغییرات محیطی اواخر هولوسن در پلایای لوتامید نخعیکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اولویت‌بندی برنامه‌های مدیریتی بیابان‌زایی استان خراسان رضوی برمبنای آینده‌پژوهیفاطمه فیضی کوشکیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۱۱/۲۹
میکرومورفولوژی، پدوژنز و ترسیب غبار پوسته‌های زیستی خاک سطوح آبرفتی و بادرفتیاتوسا غلامحسینیانکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۸/۰۱/۲۷
بررسی خصوصیات شیمیایی گرد و غبار ورودی به شمال شرق کشورملیحه باغیکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۸/۰۲/۲۲
تاثیر عملیات احیایی با گونه تاغ بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاک اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی در شهرستان سبزوارمحمدرضا سپهریانکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۸/۰۳/۲۶
ارزیابی کمّی پروژه های کنترل بیابان‌زایی مبتنی بر شاخص‌های اجتماعی-اقتصادیرخساره خشتابهکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی تحولات ژئومورفولوژی اواخر کواترنر در پلایای سبزوار با استفاده از شواهد رسوبی و کانی شناسیملیحه پورعلیدکتری(PhD)سپهر۱۳۹۹/۰۴/۲۹
نقش پوسته‌‌های زیستی در توسعه جزایرحاصلخیز و شکل‌گیری لکه‌‌های گیاهیاسما حسینیکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۹/۰۷/۲۷
عنصر سنجی اکولوژیک C:N:Pجوامع میکروبی خاک در یک گرادیان ژئومورفیکآناهیتا زارعیکارشناسی ارشدسپهر۱۳۹۹/۱۲/۱۳
ارزیابی اثرات خطر بیابان‏زایی در کاهش تنوع زیستی برخی از مناطق محافظت شده استان خراسان رضویسیده آسیه قوامیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ارزیابی زمانی-مکانی اثرات خشکسالی در توسعه خطر بیابان‌زایی با استفاده از شاخص سلامت پوشش گیاه -VHI- و شاخص تبخیر و تعرق استاندارد بارندگی -SPEI-هادی عباسیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی جابجایی ماسه های روان در شهرستان بشرویه، خراسان جنوبی و مناطق تحت تاثیر آنمریم قلیان اولکارشناسی ارشدراشکی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
مطالعه الگوهای هوازدگی زیستی حاصل از جوامع اندولیتیک در مناطق خشکفاطمه ابراهیمی قیاس ابادکارشناسی ارشدسپهر۱۴۰۰/۰۶/۲۹
مطالعه نرخ فرسایش ورقه ای با استفاده از تجزیه و تحلیل دندروژئوموفولوژیکزهرا یونسیانکارشناسی ارشدسپهر۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی اثر پوسته‌های زیستی بر نفوذپذیری و وضعیت رطوبتی خاک در منطقه طرقمژگان شبانکارشناسی ارشدسپهر۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‌های اکولوژیکی آلودگی خاک در مناطق اطراف معدن سنگان خواف و تأثیر آن بر ریسک سلامت انسان و افزایش تخریب خاکریحانه خشتابهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی رابطه گردوغبار با برخی از متغیرهای اقلیمی و پارامترهای محیطی در مرکز و جنوب غرب آسیاعلی غلامیکارشناسی ارشدراشکی۱۴۰۰/۱۰/۰۸
اولویت بندی راهبردها و استراتژی‌های کنترل و کاهش اثرات بیابان‌زایی در حوضه کویر نمک، استان خراسان رضویعلی اصغر طالبان فردکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۱۱/۱۱
تغییرات پوسته های زیستی در یک گرادیان ژئومورفیک با تنوع زمینی متفاوتلیلا فاطمی فرکارشناسی ارشدسپهر۱۴۰۱/۰۴/۲۰
اثرات پوسته‌های زیستی خاک بر توسعه اشکال فرسایش آبی در دامنه‌های خشکزینب خاوریکارشناسی ارشدسپهر۱۴۰۱/۰۶/۱۲
ارزیابی تنوع زمین شناختی بر پایه تحلیل تعادل و تاب‌آوری ژئوسیستم جهت ارائه یک مدل توسعه بردبار حفاظت زمینیسیما توسلی شیرواندکتری(PhD)سپهر۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی ژئوفیزیکوشیمیایی وکانی شناختی رسوبات بادی مدرن و قدیمی شرق ایران جهت شناسایی مقایسه منشاء بالقوه آنهامصطفی نیکوییکارشناسی ارشدراشکی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شناسائی و ارزیابی خسارت ناشی از آفات مهم بر روی درختچه های تاغ و پیشنهاد راهکارهای مناسب مقابله با آن -مطالعه موردی: مناطق بیابانی یحیی آباد شهرستان ششتمد ,خراسان رضوی-.محسن زارعکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۳/۰۲/۰۲