شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد

فرم در خواست ترک تحصیل دایم

فرم حذف تک درس

فرم اعلام اشکال آموزشی

فرم حذف و اضافه دستی

فرم درخواست هاي سامانه سجاد كميسيون موارد خاص دانشگاه

راهنمای فرآیند ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص(سامانه سجاد)

 

برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته محیط زیست 96 به بعد (تا 1400)

 برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته محیط زیست ورودی 1400 و1401

برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته محیط زیست ورودی 1402 و مابعد

 

برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی طبیعت تا 1400

برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی طبیعت ورودی 1400 و 1401

برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی طبیعت ورودی 1402 و مابعد

 

برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته شیلات 96 به بعد (تا 1400)

  برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته شیلات ورودی 1400 و مابعد

 برنامه ریزی انتخاب واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته شیلات ورودی 1402 و مابعد 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی