نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
حسن زاده شیرین اباد زهراکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۶
جعفری چاشمی فاطمه زهراآذری محمودکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۷
اقائی علیاکبری مرتضیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۸
خدادادیان زهراگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۸
سمائی فر مریماکبری مرتضیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۸
عرب اسیهاکبری مرتضیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۸
پیش قدم رودی حسینآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۸
ابارشی زهراآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
ابوترابی راوری زینبراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
اشرفی مقدم زهراراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
اصغری الندانی سمیهراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
التمیمی زهراراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
اهنچیان رومیناراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
بادامه اسماآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
توللی شاهینفغفور مغربی محموددستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
جاویدخرگرد سحرراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
حسینی سیده ثمینآذری محموددکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
خاوری چشمه ایوب حانیهآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
خدادادی مهدیهگل کاریان علیراشکی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
خسروجردی معصومهآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
خشخاشی مقدم عارفهراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
رحیمی ایلارراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
رحیمی اغ چشمه فرشتهدستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
زابلی حسنگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
زمانی خادمانلو رضاراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
سخدری صدیقه ساداتراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
صالحی سمانهراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
عبدالهی مبیناراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
علی زاده علیرضاراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
مشکیان علیناصری کمال الدینگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
پورتقی مجتبیراشکی علیرضاکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
کاظمی کاظم ابادی نادرگل کاریان علیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
کیوانفر فربدراشکی علیرضاکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۳۹۹
ازاد مهساگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
اکبری سجادناصری کمال الدینفرزام محمدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
تقی پور سیدمهدیآذری محموددکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
تیموری نژاد محدثهگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
ثوابی طرقی مهلاگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
جهانی محمددستورانی محمدتقیراشکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
جوان بخت حصار فاطمهمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
حامدسپاسی بهنامدستورانی محمدتقیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
رجب زاده سمیهدستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
رجبی قره قوینلو شمیلاگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
رحمانی نرگسگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
رضائی مریمگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
زارع مریمآذری محمودکارشناسی ارشدنوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
زرعی جورشری محمدمهدیدستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
سیفی ساراگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
شاکری مهدیگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
صدرممتاز مهدیگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
عطایی فائزهگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
عطایی فائزهگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
علوی اصیل سیده بیتاگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
علی ابادی صباگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
علیشاهی قوژدی مهینگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
غلامی دهشکی مهلاگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
مسگرانی مژگانگل کاریان علیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
نجفی مهدیدستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
نیرومند سیده فاطمهگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
نیکومقدم فاطمهگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
پرتانژاد حانیهگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
پوررحیمی محمدگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
کاوسی داودی سیده مائدهگل کاریان علیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
کریمی نسب فائزهگل کاریان علیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
یزدانی نژاد سمیهگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
یوسفی قله زو میلادفرزام محمدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۰
احسانی نیا زهراکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
اسماعیل پورزرمهری امیردستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
اسمی علیکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
افتخاری یاسمنکلاهی مهدیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
ترابی کنگ فاطمهکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
ترنج سیمین زینبفرزام محمدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
توکلی فرید مریمکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
حلیمی ماکو عثمانگل کاریان علیآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
خلیق کاخکی احسانکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
داوطلب کوثرکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
راستین پور حانیهکلاهی مهدیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
رمضانی حامدآذری محمودگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
سعیدی توپکانلو سمانهکلاهی مهدیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
سلامت فریده ساداتکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
سلیمانی فائزهکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
شاد رقیهدستورانی محمدتقیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
شاد محمدرضاکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
شریفی سحرکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
شریفی مغانی محمودگل کاریان علیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
شم ابادی مریمکلاهی مهدیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
شیرویه شلگهی لیلاکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
صداقتی نوقابی فاطمهکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
غفوری فهیمی ثانی مبیناکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
فاتحی ترشیز فهیمهکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
فروغی ابری محمدمهدیمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
قربانی علیکلاهی مهدیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
قیس مریمکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
قیصوری فرد زینبآذری محموددکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
لوک زاده محمدرضاکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
محمدی خوی عاطفهاکبری مرتضیمحمودآبادی ابراهیم کارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
مرتضائی عاطفهمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
ملک محمدی زینبکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
منبتی موسوی ملیکاتوکل افشاری رضافرزام محمدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
موحدنیا زهراکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
موسوی نیا سیده مهراناکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
میرزائی مریمکلاهی مهدیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
نیک دل عاطفهناصری کمال الدینکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
کمیجانی فائزهکلاهی مهدیکارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
گلمکانی مائدهکلاهی مهدیکارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۱
ابراهیمی ساجدهمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
اذرم دل حسنراشکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
امینی بنیامینمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
باقری فاطمهناصری کمال الدینکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
براتی دوغائی دانیالآذری محمودکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
ترابی ساینامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
توفیقی اندریامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
جعفرپورچک اب زهراگل کاریان علیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
حسنی مریممحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
حسینی سعیده ساداتمحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
حیدری طاهری مینامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
حیرانی امیررضاناصری کمال الدیندکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
خاتونی نگینمعماریانی فرشیددکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
خاکزار اعظمگل کاریان علیدکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
داوری سیدنورالدینگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
ذاکر سارامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
رضازاده رقیهمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
رضوی نیا یاسمن ساداتمحمودآبادی ابراهیم کارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
روئین تن کیمیامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
سیدی مرغکی زهرامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
شریفی نسب سیده اتنامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
عزت پور مائدهمحمودآبادی ابراهیم کارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
علی اکبری میاندهی نصیبهمحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
غنچه مقدم زینبمحمودآبادی ابراهیم کارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
قربانی فاطمهمحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
لشکری زوارم ملیکامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
مروی مهدیهگل کاریان علیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
مظاهری زهرامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
مهدی زاده منیژهناصری کمال الدیندکتری (Ph.D)روزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
موسوی سیده بهارهناصری کمال الدینکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
میرزائی شاه جهان ابادی علیمعماریانی فرشیدکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
میرکمالی ساراساداتمحمودآبادی ابراهیم کارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
نجارباشی وجیههدستورانی محمدتقیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
نژادیوسف زهرامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
پوراحمدی بهنازناصری کمال الدینکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
پوراسداله حامدمحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
کامل مزدور سونیامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
کفاش زاده مریمدستورانی محمدتقیکارشناسی ارشدروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
کوچی عطیهمحمودآبادی ابراهیم کارشناسینوبت دوم مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲
یوسفی زهرامحمودآبادی ابراهیم کارشناسیروزانه مرتع و آبخيزداري۱۴۰۲