عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی شاخص های زیستی گروهای تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند وانعطاف پذیری ریختی با تاکید بر Nemoura cinereaاسراء محمد النویجیکارشناسی ارشدصفری۱۳۹۶/۰۳/۲۰
مطالعه بیوسیستماتیکی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در حوضه تجن و کویر با استفاده از رویکرد مولکولی و ریخت سنجی هندسیآمنه سازگارکارشناسی ارشدصفری۱۳۹۶/۱۲/۱۳
ارائه چارچوبی برای ارزیابی سلامت رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه ارتکند در خراسان رضوی)سمیه سه بریکارشناسی ارشدصفری۱۳۹۶/۱۲/۱۴
ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص های کیفی و زیستیعلی حیدریکارشناسی ارشدصفری۱۳۹۷/۱۱/۲۴

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542