عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی میزان فرسایش بادی و ارتباط آن با مقاومت برشی خاک‌ها (مطالعه‌‌ی موردی: منطقه برداشت درونه بردسکن - خراسان رضوی)ازاده حسن نژادکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۳/۰۴/۰۹
بررسی تاثیر رسوبات حاصل از فرسایش بادی بر ایجاد جزایر حاصلخیزی در منطقه نیشابورفرزانه سادات سیدنژادگل خطمیکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۶/۰۴/۲۳
پهنه بندی مناطق انتشار ذرات گرد و غبار در خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر ماهواره اییلاله شاهی خشتکارشناسی ارشدراشکی۱۳۹۶/۰۴/۲۳
ارزیابی اثر مالچ های طبیعی و کودهای زیستی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک اراضی مناطق بیابانی غرب خراسان رضویمحمدرضا نظامدوستکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۰۷/۰۲
ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی جنگل‌زدایی و توسعه بیابان‌زایی با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و داده‌های ماهواره‌ای چند زمانه - مطالعه موردی مناطق جنگلی هزارمسجد -فرشته باقرپورکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۱۱/۱۳
پایش و دسته‌بندی ذرات‌ معلق جوی در شمال‌شرق ایران با استفاده از داده‌های شیدسنج خورشیدی، داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های ره‌گیری گردوغبارسمیه فیض اللهیکارشناسی ارشدراشکی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بررسی تغییرات زمانی و مکانی منشا گردوغبار در ایران با استفاده از تصاویر SEVIRI MSGزهره ثابت جازاریکارشناسی ارشدراشکی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
ارزیابی اثرات خطر بیابانزایی بر کاهش خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی)سیده محدثه نمازیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بررسی اثر تغییر اقلیم بر حرکت تپه‌های ماسه‌ای و ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از آن -مطالعه موردی: منطقه عمرانی و نوده پشنگ شهرستان گناباد استان خراسان رضوی-ثریا اربابیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
ارزیابی اثرات توسعه کشاورزی برروند گسترش بیابانزایی با تاکید بر موضوع امنیت غذایی- مطالعه موردی- دشت بالاجام شهرستان تربت جاممصطفی رضوانی مقدمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۹/۳۰