نتایج اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

برای مشاهده اطلاعیه معاونت آموزشی کلیک کنید.