ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 1403، به اطلاع می رساند تاریخ انجام مصاحبه برای رشته علوم ومهندسي آبخيز||حفاظت آب و خاک در روزهای  1403/04/02 و 1403/04/03 خواهد بود. در ضمن اطلاعات تکمیلی زمان و مکان دقیق مصاحبه داوطلبان متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

ثبت نام الکترونیکی در هریک از کد رشته محل‌های معرفی شده از سوی سازمان سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظفند در بازه زمانی اعلام شده در سامانه مربوطه به آدرس زیر ثبت نام نمایند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

 توجه:

*  اصل مدارك و مستندات در زمان انجام مصاحبه باید همراه داوطلب باشد.

*  مصاحبه به صورت حضوری انجام می‎گیرد.

*  هزینه مصاحبه صرفا از طریق درگاه بانک در سامانه ثبت‌نام پرداخت گردد( این مبلغ غیرقابل استرداد است).

* لازم است داوطلبان ثبت نام خود را حداقل یک روز قبل از تاریخ مصاحبه تکمیل و تایید نمایند.

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542