با توجه به رخداد سیلاب 26 و 27 اردیبهشت 1403 در مشهد، به منظور بررسی ابعاد مختلف آن، نشستی با حضور نمایندگان برخی ادارات، اساتید و دانشجویان در دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست برگزار گردید. در بخش اول این نشست آقایان دکتر مفیدی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و سپس مهندسی قائنی پور رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی به بررسی این مسئله از منظر هواشناسی پرداختند. در ادامه دکتر ارجمند شریف، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به تشریح چرایی وقوع سیل و فعالیت های وزارت نیرو در این خصوص پرداختند و دکتر دستورانی استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تعریف سیل در مورد عوامل تاثیرگذار و فاکتورهای تشدید کننده در خسارات مطالبی را عنوان نمودند. در پایان دکتر گلکاریان عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری و دکتر حسین زاده عضو هیئت علمی گروه جغرافیا در رابطه با جنبه های ژئومورفولوژیکی بروز سیل توضیحاتی ارائه دادند. مقرر شد نشست های تکمیلی در رابطه با این موضوع توسط گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد در آینده برگزار گردد.

photo11702352447

photo11702352446

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542