در احکامی جداگانه و بر اساس مصوبات جلسه منطقه ای هم اندیشی روسا و دبیران مناطق پنجگانه کشوری مهدی اله پور مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی،  دکتر کامران داوری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دکتر محمدتقی دستورانی، دکتر علیرضا راشکی، دکتر مهدی کلاهی و دکتر آزاده کریمی اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به عضویت شورای راهبری پژوهش و فناوری این اداره کل منصوب کرد.

لینک خبر