آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها 1402 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 تیرماه 1402 در دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سراسر کشور برگزار گردید . بخشی از داوطلبان کنکور سراسری گروه های مختلف آزمایشی را معلولان عزیز تشکیل داده اند.حوزه امتحانی این دسته از داوطلبان، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست بود که مجموعا 110 نفر شامل 14نفر در گروه ریاضی و فنی، 51 نفر در گروه علوم انسانی و 4 نفر در گروه هنر روز چهارشنبه14تیرماه و  33 نفر در گروه علوم تجربی و 8 نفر در گروه زبان های خارجی در روز پنجشنبه15تیرماه به رقابت پرداختند.

بر اساس تدابیر صورت گرفته، داوطلبینی که نیاز به منشی داشتند از این خدمت برخوردار شدند.

34562