مراسم افتتاحیه مرکز مشاوره خدمات فنی و تخصصی گیاهان دارویی و نیز مرکز مشاوره خدمات فنی و آبزی پروری در دانشکده 

 

markaze giahane daroii

 

markaze abziparvari