دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می کند:

 

 .hafte pajohesh 1

hafte pajohesh 2