با توجه به اینکه رشته احیای اکوسیستم بین رشته ای می باشد، دارندگان رشته های ذیل (کلیه گرایش های منابع طبیعی) در صورت تمایل می توانند در این دوره شرکت نمایند:
1- علوم و مهندسی مرتع کلیه گرایش ها
2- علوم و مهندسی محیط زیست کلیه گرایش ها
3- علوم و مهندسی آبخیزداری کلیه گرایش ها
4- شیلات کلیه گرایش ها
5- مدیریت مناطق خشک و بیابانی کلیه گرایش ها
5- جنگل داری کلیه گرایش ها
می توانند در این آزمون شرکت کرده و در صورت کسب تراز و امتیاز مورد نیاز به مصاحبه دعوت شوند.

ضرایب و مواد امتحانی دروس

توجه:
به دلیل اولین دوره پذیرش دوره دکتری و تایید دیر هنگام سازمان سنجش؛ برای آزمون ۱۴۰۲ به صورت موقتی دوره دکتری احیای اکوسیستم در زیر گروه علوم مرتع برگزار خواهد شد و مواد امتحانی نیز از رشته مرتعداری است (رجوع به دفترچه آزمون).