armferdosi

 

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدصادق کریمی

 عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی آماری بین پارامتر های زیستگاهی و پراکنش 10گونه از جنس Meriones در منطقه پالئارکتیک با استفاده از داده های سنجش از دور

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیطزیست

استاد راهنما: دکتر فاطمه طباطبائی یزدی

استاد مشاور: دكتر علیرضا راشکی

اساتید داور: دکتر آزیتا فراشی، دکتر فائزه یزدانی مقدم

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی گل‌کاریان

زمان و مکان دفاع: دوشنبه مورخه 1402/11/9ساعت12، آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست