armferdosi

 

برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا جمیل زاده

 عنوان پایان نامه: مدلسازی اتصالات زیستگاهی گربه پالاس در منطقه کپه داغ شمال شرق ایران

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیطزیست

اساتید راهنما: دکتر آزیتا فراشی

استاد مشاور: دکتر محمدصادق فرهادی نیا

اساتید داور: دكتر علیرضا راشکی، دکتر فاطمه طباطبائی یزدی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهرداد سرخیل

زمان و مکان دفاع: یکشنبه مورخه 1402/10/3ساعت12، آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست