فرآیند ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی مدرسان دانشگاه آغاز شد.

زمان ارزيابي دانشجويان از كيفيت عملكرد تدريس اعضاي هيأت علمي و  مدرسان دانشگاه (از شنبه1402/03/13 لغايت پنجشنبه 1402/03/25)اعلام گردید.

لازم به يادآوري است كه مشاركت دانشجويان در فرايند ارزشیابی اساتید الزامي است

عدم تكميل به‌موقع فرم ارزشيابي موجب مي‌شود كه امكان مشاهده نمره خام و اعتراض به آن، براي دانشجو غيرفعال شود.

206b3490bb651315cedd83b9469cc46d