• کارشناسی ( جاری: 93)
  • مهندسی طبیعت ( جاری: 93)

 • کارشناسی ارشد ( جاری: 49)
  • علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک ( جاری: 6)
  • علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع ( جاری: 4)
  • علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانه ( جاری: 3)
  • علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی ( جاری: 19)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه ( جاری: 10)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک ( جاری: 7)

 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 13)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش مطالعات آب و خاک ( جاری: 4)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک ( جاری: 9)