• کارشناسی ( جاری: 88)
  • مهندسی طبیعت ( جاری: 88)

 • کارشناسی ارشد ( جاری: 41)
  • مهندسی آبخیزداری ( جاری: 1)
  • علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانه ( جاری: 1)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه ( جاری: 9)
  • علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی ( جاری: 16)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک ( جاری: 9)
  • علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع ( جاری: 5)

 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 19)
  • علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک ( جاری: 13)
  • احیای اکوسیستم ( جاری: 6)