برنامه درسی هفتگی استاد (سعید زاهدی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه
دوشنبه شناخت منابع طبیعی(2.00),(کلاس ۴),شروع فرد هیدروبیولوژی عمومی(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد
سه شنبه طراحی سیستم های نوین آبزی پروری(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد
چهارشنبه تکثیروپرورش ماهیان آب شیرین(3.00),(کلاس ۹),شروع فرد
پنج شنبه