برنامه درسی هفتگی استاد (مهرداد سرخیل) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه مهندسی آبزی پروری تکمیلی(2.00),(کلاس ۱),شروع فرد مهندسی تجهیزات آبزی پروری(2.00),(کلاس ۴),شروع فرد
دوشنبه هیدروتکنیک و طراحی استخرها(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد
سه شنبه اصول روشهای صید آبزیان(2.00),(کلاس ۲),شروع فرد تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه