برنامه درسی هفتگی استاد (حمیدرضا احمدنیای مطلق) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه فیزیولوژی تولید مثل آبزیان(2.00),(کلاس ۱),شروع فرد فیزیولوژی آبزیان(2.00),(کلاس ۸),شروع فرد
یکشنبه تکثیر و پرورش نرم تنان(2.00),(کلاس ۴),شروع فرد
دوشنبه جانور شناسی(3.00),(کلاس ۳),شروع فرد
سه شنبه پرورش آبزیان(2.00),(کلاس 16 کشاورزی),شروع فرد ماهی شناسی عمومی(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه