برنامه درسی هفتگی استاد (امید صفری) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه تغذیه تکمیلی آبزیان پرورشی(2.00),(کلاس ۸),شروع فرد
یکشنبه بوم شناسی دریا(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد روش تحقیق(2.00),(کلاس ۸),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه اصول تغذیه آبزیان(3.00),(کلاس ۲),شروع فرد
چهارشنبه طرح آزمایش های منابع طبیعی(2.00),(کلاس ۲),شروع فرد آمار حیاتی در آبزی پروری(2.00),(کلاس ۵),شروع فرد روش تحقیق و پردازش داده ها(2.00),(کلاس ۸),شروع فرد تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی(2.00),(کلاس ۸),شروع فرد
پنج شنبه