برگزاری همایش روز ملی مهندسی

همایش روز ملی مهندسی
مکان:آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
یکشنبه 96/12/6 ساعت 11:30 تا 14

photo 2018-03-10 08-38-50

FNRE-telephones