برگزاری جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با حضور اقای هراتی (دبیر شورای مرکزی انجمن علمی دانشگاه)

30c73964-3f7d-491e-b4d4-d42f551ffef6

@umnature

@shilatfum

@SSAFUM

FNRE-telephones