ترویج مصرف ماهی و آموزه های شیلاتی در مهد کودک توسط انجمن علمی شیلات

ترویج مصرف ماهی و آموزه های شیلاتی در مهد کودک دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط انجمن علمی شیلات باهمکاری گروه آموزشی در تاریخ 96/10/7 برگزار گردید.

photo6012696083026783187

FNRE-telephones