برگزاری کارگاه آموزشی آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست

کارگاه آموزشی "آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست" در تاریخ 26 آذرماه 1396 در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.

photo 2017-12-27 08-22-39

FNRE-telephones