برگزاری سخنرانی علمی با موضوع معرفی فرصت های نوین سرمایه گذاری در صنایع شیلاتی

سخنرانی علمی با موضوع معرفی فرصت های نوین سرمایه گذاری در صنایع شیلاتی با تاکید بر نرم تنان و میگو توسط انجمن علمی شیلات در 28 آذرماه برگزار گردید.

photo 2017-12-20 10-25-57

FNRE-telephones