برگزاری سخنرانی انگیزشی و کارگاه های اریگامی و تاکسیدرمی

سخنرانی انگیزشی با محوریت پرورش ماهیان زینتی با سخنرانی آقای مهندس محمد حسین هجرتی و همچنین کارگاه اریگامی و کارگاه تاکسیدرمی توسط مهندس شریفی به همت انجمن علمی محیط زیست و شیلات برگزار گردید.

 

photo 2017-12-11 20-17-06

سخنرانی انگیزشی با محوریت پرورش ماهیان زینتی

 

photo 2017-12-14 17-12-05

کارگاه تاکسیدرمی (بخش پرنده)

 

photo 2017-12-12 13-03-36

کارگاه اریگامی

 

 

FNRE-telephones