برگزاری کارگاه روش تحقیق و نگارش مقاله (مرحله اول و دوم)

کارگاه روش تحقیق و نگارش مقاله (مرحله ی اول و دوم) توسط انجمن علمی شیلات با تدریس مهندس مهران صادقی دلوئی برگزار شد.

photo 2017-11-23 21-58-35

 

photo 2017-11-30 22-50-57

 

FNRE-telephones