اعضای هیئت علمی گروه مدیریت مناطق خشك و بیابانی

 

اعضای هیأت علمی گروه مدیریت مناطق خشك و بیابانی

دکترمرتضی اکبری

استادیار

دکتر عادل سپهر

استادیار

دکتر علیرضا راشکی

استادیار

 

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 24 آبان 1396
منتشر شده در چهارشنبه, 24 آبان 1396