اعضای هیئت علمی گروه شیلات

 

اعضای هیأت علمی گروه شیلات

دكتر امید صفری

استادیار

دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق

استادیار

دکتر مهرداد سرخیل

استادیار