اعضای هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری

 

اعضای هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری

دكتر محمد فرزام

دانشیار (مدیر گروه)

دكترکمال الدین ناصری

دانشیار

مهندس فریدون ملتی

مربی

دكتر ابوالفضل مساعدی

استاد

دكتر علي گلكاريان

استادیار

دكتر محمود آذری

استادیار

دکتر محمد تقی دستورانی

استاد

دکتر کلاهی

استادیار