انتصاب دکتر محمدتقی دستورانی به عنوان معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دکتر محمدتقی دستورانی، استاد گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به مدت دو سال، به عنوان معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب كرد.

کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با امید به توفیقات روزافزون، این انتصاب را به ایشان تبریک عرض می نمایند.

آخرین به روز رسانی شنبه, 20 آبان 1396
منتشر شده در شنبه, 20 آبان 1396