جلسات دفاع از پایان نامه ها

 

مکان

ساعت

تاریخ

استاد/اساتید راهنما

عنوان طرح

نام / نام خانوادگی

سالن شورا

12-14

چهار شنبه

11/11/1396

دکترفاطمه طباطبائی

مطالعه رژیم غذایی پرندگان شکاری براساس ریمه درمنطقه بینالود خراسان رضوی

علی زارعی

آمفی تئاتر

12-14

دوشنبه

16/11/1396

دکتر عادل سپهر

مطالعه ویژگی های میکروژئومورفولوژی در پیوند با ساختار پوسته‌های زیستی خاک در طول تحول لندفرم

مهوان حسن زاده

سالن شورا

12-14

چهار شنبه 18/11/1396

دکتر مرتضی اکبری

ارزیابی ریسک و خسارت بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی با استفاده از دو مدل  IMDPAو  ESASمنطقه موردمطالعه: مناطق بیابانی شهرستان گناباد

حسن جعفری

آمفی تئاتر

9-11

یکشنبه

29/11/1396

منصور علی آبادیان، حمید اجتهادی

ارزیابی تنوع ژنتیکی و ریخت‌شناسی پرندگان شکاری حوزه‌ی خزر ایران

صادق باش قره

سالن شورا

11-12

یکشنبه

29/11/1396

دکتر دستورانی

بررسی تاثیر طول آمار در انتخاب بهترین توزیع آماری و دقت پیش‌بینی جریان‌های رودخانه‌ای در شمال و شمال شرق ایران

معصومه خسروی چنار

آمفی تئاتر

12-14

یکشنبه

29/11/1396

دکتر مساعدی دکتر آذری

بررسی تأثیر خشک‌سالی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت جیرفت

نسیبه نژاد مقبلی

آمفی تئاتر

 12-14

یکشنبه

13/12/1396

 

 دکتر صفری دکتر دانش

 مطالعه بیوسیستماتیکی ماهی خواجو (Schizothoraxpelzami Kessler 1870)

در حوضه تجن و کویر با استفاده از رویکرد مولکولی و ریخت سنجی هندسی

 آمنه سازگار

آمفی تئاتر

 12-14

 دوشنبه

14/12/1396

 دکتر صفری دکتر       فراشی

 ارائه چارچوبی برای ارزیابی سلامت رودخانه‌ها

(مطالعه موردی: رودخانه ارتکند در خراسان رضوی)

 سمیه سه بری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNRE-telephones